پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه

ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از ...

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی به اجرا در آمد. روش: این پژوهش از نوع ...

ساختار عاملي پرسشنامه فرسودگي تحصيلي با استفاده ... - SID.ir

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي ساختار عاملي پرسشنامه فرسودگي مربوط به مدرسه (SBI) با استفاده از رويکرد تحليل عاملي تاييدي به اجرا درآمد. روش: اين پژوهش از نوع ...

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه اسکافلی - پروژه ها - تک بوک

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه اسکافلی. این پرسشنامه توسط اسکافلی و همکاران (۲۰۰۲) ساخته شده است. پرسشنامه اصلی دارای ۱۵ گویه است که سه مولفه خستگی ...

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه – body - bmgach

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه مشخصات « پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 15 سوالی نوع فایل: word ...

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه : این پرسشنامه توسط اسکافلی و همکاران (2002) ساخته شده است. پرسشنامه اصلی دارای 15 گویه است که سه مولفه خستگی عاطفی(5 ...

دانلود پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه - ایران پژوهش

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه : این پرسشنامه توسط اسکافلی و همکاران (2002) ساخته شده است. پرسشنامه اصلی دارای 15 گویه است که سه مولفه خستگی عاطفی(5 ...

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مربوط به مدرسه توسط سالما- آرو و ...

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مربوط به مدرسه توسط سالما- آرو و نا آتانن ( 2005) مشخصات فایل: نوع فایل: 3 صفحه word روایی و اعتبار: دارد شیوه ...

پرسشنامه استاندارد فرسودگی مدرسه ای سالملا- آرو و همکاران 2009 ...

پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای، توسط سالملا- آرو و همکاران در سال (۲۰۰۹) به منظور سنجش فرسودگی تحصیلی طراحی شده است. این مقیاس دارای ۹ گویه و ...

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه +docx - sepidfile - پارت بلاگ

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه : این پرسشنامه توسط اسکافلی و همکاران (2002) ساخته شده است. پرسشنامه اصلی دارای 15 گویه است که سه مولفه خستگی عاطفی(5 ...

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مربوط به مدرسه توسط سالما- آرو و ...

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مربوط به مدرسه توسط سالما- آرو و نا آتانن ( 2005) را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید.

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مربوط به مدرسه ... - دانلودستان

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مربوط به مدرسه توسط سالما- آرو و نا آتانن ( 2005) مشخصات فایل: نوع فایل: 3 صفحه word روایی و اعتبار: دارد شیوه ...

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه ⋆ فروشگاه اینترنتی ...

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه ... پرسشنامه اصلی دارای 15 گویه است که سه مولفه خستگی عاطفی(5 گویه)، بدبینی(4 گویه) و کارایی(6 گویه) را ...

ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺔ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﺳﺎﺧﺘﺎ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ. (. SBI. ) از ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑـﻞ. ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺑﺎﻷﺧﺮه ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺑ. ﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ، ﺑﺎ ...

ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با ... - Magiran

ضریب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه (SBI) از پایایی قابل قبولی بر خوردار است. بالاخره نتایج این پژوهش نشان داد به لحاظ روایی ...

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه - فایل شاپ

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه. این پرسشنامه توسط اسکافلی و همکاران (2002) ساخته شده است. پرسشنامه اصلی دارای 15 گویه است که سه مولفه ...

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه اسکافلی

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه اسکافلی. این پرسشنامه توسط اسکافلی و همکاران (2002) ساخته شده است. پرسشنامه اصلی دارای 15 گویه است که سه مولفه خستگی ...

ﭼﻜﻴﺪه - روان شناسی مدرسه

ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ. اي. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي. ﺟﻤﻊ. آوري. داده. ﻫﺎ از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧ. ﺪازه. ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗ. ﺤﺼﻴﻠﻲ.

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (سالملا– آرو و همکاران، 2009 ... - قطره

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (سالملاchr(8211) آرو و همکاران، 2009) دید کلی ... پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، ... که شامل 9 گویه و 3 مولفه خستگی در محیط مدرسه/ دانشگاه، بدگمانی نسبت به ...

مقایسه‌ی فرسودگی تحصیلی اهمال‌کاری تحصیلی و احساس ...

برای انجام این پژوهش از مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راتبلوم (PASS)، پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه و پرسشنامه احساس تنهایی LQ)) استفاده شد. داده‌ها با ...

اثربخشی فعالیت‌های منظم جسمانی بر فرسودگی تحصیلی ...

از کلیه مشارکت کنندگان قبل و بعد از مداخله درخواست شد به سیاهه فرسودگی مدرسهSBIسالملا-آرو، کیورو، لسکنین و نورمی، 2009)پاسخ دهند. داده‌ها با استفاده از آزمون ...

پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای سالملا آرو و همکاران - تالار همیاری

پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای کاتارینا سالملا آرو، نونا کیورو، اسکو لسکینن، و ... های مدرسه)، بدبینی نسبت به معنای مدرسه، و احساس نابسندگی(بی کفایتی) در مدرسه ...

اصل مقاله 670.86 K - دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

به موقعیت خاص است یعنی فرسودگی تنها در موقعیت مدرسه اندازه ... نیز در پژوهش خود پایایی و روایی پرسشنامه را مطلوب گزارش کردند. ... شواهد کافی مربوط به روایی.

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه اسکافلی – روتر مقاله

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه اسکافلی. این پرسشنامه توسط اسکافلی و همکاران (2002) ساخته شده است. پرسشنامه اصلی دارای 15 گویه است که سه مولفه خستگی ...

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه - سیدا بلاگ

... کارآموزی نمونه سوال پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه. برگه نمونه. جستجو برای: Menu. برگه نمونه. پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه.

پرسشنامه‌ خودپنداره‌ مربوط به مدرسه|fny34035501

دانلود پرسشنامه خودپنداره‌ مربوط به مدرسه، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحات ضریب پایایی پرسشنامه عبارات پرسشنامه. جزییات بیشتر ...

اﻧﮕﯿﺰه ، اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ، ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴ - فصلنامه پژوهش در ...

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺑﻌﺎد اﺣﺴﺎس. ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ. ﺑﺮﯾﻮ و. ﺑﺘﯽ (. 2005. ) و. اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺮﻣﻨﺲ ( ... ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ) راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺎ ... ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ.

متن کامل (PDF) - دانشگاه شاهد

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪارس. ﺑﺎ. ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ. ﺷﻐﻠﻲ دﺑﻴﺮان. راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺖ . ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ. ﺳﻼﻣﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻣﺪرﺳﻪ، ﺑﺎ ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. اﺳﺖ ... ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ داﻧﺶ. آﻣﻮزان، اوﻟﻴﺎء، ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه. ﺳﻼﻣﺖ. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣـﺪارس ﺑﻮدﻧـﺪ ...

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه | before | 16913

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه | before | 16913. سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما دانشجوی محترم. پس از خرید فایل پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه دقت داشته ...

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مربوط به مدرسه توسط سالما- آرو و ...

اطلاعیه فروشگاه. توجه توجه: فروشگاه کامل پیشینه فایل آدرس: pishine.file24.ir کلیه محصولات دارای:منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان ...

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسهدسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 16 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 2

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه

این پرسشنامه توسط اسکافلی و همکاران (2002) ساخته شده است. پرسشنامه اصلی دارای 15 گویه است که سه مولفه خستگی عاطفی(5 گویه)، بدبینی(4 گویه) و کارایی(6 گویه) را در برمی گیرد. همه گویه ها در یک طیف هفت درجه ای هرگز(0) تا همیشه(6) از طرف دانش آموزان نمره گذاری می شوند

در این پژوهش ابتدا پرسشنامه به فارسی ترجمه شد و سپس روایی سازه ابزار با روش تحلیل عامل تأییدی برای داده های پژوهش کنونی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های CFI برابر با 92/0 و05/0= RMSEA به دست آمد که برازندگی کامل مدل را نشان می دهد. و پایایی آن با آلفای کرونباخ برای هر سه خرده مقیاس خستگی، بدبینی و کارایی و کل پرسشنامه به ترتیب برابر با 74/0، 73/0 و 72/0 و 79/0 بدست آمد.

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

نام محصول :پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه
شناسه کالا :PR12605
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :9900 تومان

محصولات مرتبط

پاورپوینت فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی,بررسی فرسودگی شغلی,نشانه های,پاورپوینت فرسودگی شغلی

پاورپوینت فرسودگی شغلی

دانلود پاورپوینت با موضوع فرسودگی شغلی ، در قالب ppt و در 59 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه مفهوم فرسودگی شغلی از منظر نظریه پردازان نتایج بررسی های انجام شده مفهوم برن اوت شغلی job burnout چیست نشانه های فرسودگی شغلی شاخص های رفتاری شاخص های هیجانی شاخص های نگرشی شاخص های روان تنی شاخص های سازمانی استرس شغلی چیست تفاوت برن اوت و استرس فرمول ساده ابتلا به برن اوت شغلی job burnout گروههای مستعد ابتلا به فرسودگی شغلی خصوصیات افراد مستعد برن اوت شغلی عوامل فرسودگی شغلی عوامل سازمانی فرسودگی شغلی عوامل بین فردی فرسودگی شغلی عوامل درون فردی فرسودگی شغلی عواملی که سبب می شود افراد به فرسودگی شغلی دچار شوند عوارض و اثرات فرسودگی شغلی مراحل .

پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن

پرسشنامه رایگان,پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن

پرسشنامه خودپنداره مربوط به

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1007 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن مشخصات پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد نحوه نمره گذاری: دارد تعداد سوال: 15 سوالی نوع فایل: pdf این پرسشنامه را یی یسن چن در سال 2004 ساخت و خود پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی موردسنجش قرارداد این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل 15 عبارت بوده و پاسخ ها به صورت مقیاس لیکرتی چهارگزینه ای از کاملا موافق 4 نمره تا .

پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه

پرسشنامه رایگان,پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه

پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 8 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 پرسشنامه خود پنداره ی مربوط به مدرسه قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه خود پنداره ی مربوط به مدرسه این پرسشنامه را یی یسن چن در سال 2004 ساخت و خود پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی موردسنجش قرارداد این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل 15 عبارت بوده و پاسخ ها به صورت مقیاس لیکرتی چهارگزینه ای از کاملا موافق 4 نمره تا کاملا مخالف 1 نمره نمره گذاری شده است و نمره گذاری همه عبارات به صورت مستقیم است ضریب پایایی این آزمون از طریق همسانی درونی برای سه زیر مقیاس به ترتیب .

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه,پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه دانشجویان قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه از از مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش یا مزلاچ توسط رستمی، عابدی و همکاران 1390 استخراج گردیده است روایی و پایایی در پژوهش رستمی و همکاران 1390 روایی همگرا و واگرای پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش با پرسشنامه افسردگی دانشجویان و مقیاس علاقه به رشته قابل قبول بدست آمد که در جدول زیر ارایه شده اند: بعد روایی واگرا روایی همگرا خستگی عاطفی 21 0 - 74 0 شک و بدبینی 53 0 - 50 0 خودکارآمدی تحصیلی .

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

پرسشنامه رایگان,,دانلود ,روایی پرسشنامه فرسودگی,پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ مشخصات پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد نحوه نمره گذاری: دارد تعداد سوال: 22 سوال نوع فایل: word این پرسش نامه را مزلچ 1986 ، از گروه پالوآتو در کالیفرنیا تهیه کرده است عزیزی ، فیض آبادی ، صالحی ، 1387 و رایج ترین ابزار اندازه گیری فرسودگی شغلی است که از 22 گویه برای اندازه گیری فراوانی و شدت این پدیده در ابعاد سه گانه ، خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت وفق دادن موفقیت فردی به کار می رود .

مرجعsellu
برچسب ها
4.5/5 (94 امتیاز)
قیمت :9900تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده